ICC:s Regler för Demandgarantier URDG 758 Swe/Eng

ICC:s regler för demandgarantier (URDG) utgör den internationella standarden för självständiga bankgarantier, s.k. demandgarantier. Reglerna är tillämpliga på rena first demandgarantier utan några som helst villkor för betalning, men också på bankgarantier som kräver uppvisande av en skiljedom eller andra intyg för att styrka rätten till betalning under garantin. En hänvisning till URDG gör att demandgarantin inte lever i ett rättsligt vakuum. När URDG är tillämpligt kan parterna istället tryggt luta sig tillbaka i visshet om att ett internationellt erkänt regelverk är styrande för tolkningen av demandgarantin. Dessa uppdaterade regler trädde i kraft 1 juli 2010.

 URDG är det internationellt erkända regelverket för demandgarantier. Den nuvarande versionen, URDG 758, fick officiellt erkännande från FN:s kommission för handelsrätt (UNCITRAL) 2011, och har även erkänts av bland andra FIDIC och Världsbanken.

Böckerna finns tillgängliga i fysisk form hos Jure Bokhandel.

https://www.jure.se/ns/listSerie.asp?uid=303

Code ISBN : 987-91-976621-3-0
Number of pages : 82
Language : Bilingual Swedish English

INNEHÅLL

 URDG 758 Art. sida

 Förord 3

Foreword 9

Introduction 11

Tillämpning av URDG 1 17

Definitioner 2 17

Tolkning 3 23

Utfärdande och ikraftträdande 4 25

Garantins och motgarantins självständighet 5 25

Dokument kontra varor, tjänster eller prestationer 6 27

Icke-dokumentära villkor 7 27

Innehåll i instruktioner och garantier 8 29

Avvisad ansökan 9 29

Avisering av garanti eller ändring 10 31

Ändringar 11 33

Omfattning av garantigivarens ansvar enligt garantin 12 33

Ändring av garantibeloppet 13 35

Presentation 14 35

Kravets utformning 15 37

Information om krav 16 39

Delkrav och multipla krav; kravbelopp 17 39

Kravens självständighet 18 41

Granskning 19 41

Tiden för granskning av krav, betalning 20 43

Betalningsvaluta 21 45

Översändande av kopior av korrekt krav 22 47

Förläng eller betala 23 47

Icke korrekt krav, bortseende från avvikelser och meddelande 24 49

Reducering och upphörande 25 51

Force majeure 26 53

Friskrivning från ansvar för rättsverkan av dokument 27 57

Friskrivning från ansvar för överföring och översättning 28 57

Friskrivning från ansvar för annans åtgärder 29 59

Begränsning av friskrivning från ansvar 30 59

Ersättning på grund av utländsk lag och sedvänja 31 59

Ansvar för kostnader 32 59

Överlåtelse av garanti och överlåtelse av likvid 33 61

Tillämplig lag 34 63

Jurisdiktion 35 63