International Standby Practices (ISP98) innehåller ett detaljerat ramverk för dem som arbetar med standby-remburser. Även om standby-remburser på många sätt liknar kommersiella remburser och andra finansiella instrument skiljer sig praxis och omfattning på flera sätt, och internationella regler saknas. ISP98 är regelverket överbryggar denna brist. Genom ett tydligt ramverk kan ISP98 spara användare tid och pengar, begränsa handläggningsproblem och minska risken för dispyter och onödiga rättstvister.

För återkommande leveranser, eller delleveranser, kan standby-rembursen vara ett säkert och kostnadseffektivt sätt att kombinera den öppna betalningen med rembursens säkerhet. Rent tekniskt är Standby en remburs som i normalfallet inte ska utlösa en betalning utan tjäna som en garanti. Med Standby uppnår man rembursens fördel av en klar och odiskutabel förfallodag. Vidare, och kanske allra viktigast, undviker man nationella preskriptionsregler som i många länder gör garantier omöjliga att avsluta. Standby-remburser utfärdas och gäller enligt ett modernt regelverk där gammal sedvänja fått vika för ett rationellt och balanserat säkerhetstänk. Standby-rembursen är ett säkerhetsinstrument, som bör finnas i varje företags trade finance-arsenal. Den är ett mellanting mellan en remburs och en garanti och kompletterar dessa i olika situationer.

Böckerna finns tillgängliga i fysisk form hos Jure Bokhandel.

https://www.jure.se/ns/listSerie.asp?uid=303

Code ISBN : 978-91-976621-6-1
Number of pages : 122
Language : Bilingual Swedish English

InnehĂĄllsfĂrteckning

 FĂ–RORD  

REGEL 1: Allmänna villkor 

REGEL 2: Skyldigheter

REGEL 3: Presentation 

REGEL 4: Granskning 

REGEL 5: Meddelanden, preklusion och hantering

av dokument 

REGEL 6: Ă–verlĂĄtelse och Partsbyten 

REGEL 7: Annullering

REGEL 8: Ă…terbetalning 

REGEL 9: Giltighetstid 

REGEL 10: Syndikering/Participation.

APPENDIX

 

Index